Przejdź do treści

Zarząd Samorządu Doktorantów UKSW

Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest organem wykonawczym co oznacza, że do jego zadań należy:

1) wykonywanie uchwał Parlamentu;
2) reprezentowanie doktorantów wobec organów Uniwersytetu oraz jednostek administracji Uniwersytetu;
3) zajmowanie stanowiska w sprawach praw doktorantów;
4) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli doktorantów do Senatu, Komisji Senackich, Rady Rektorskiej i Kolegium Elektorów;
5) uchwalanie prowizorium budżetowego i planu rzeczowo-finansowego Samorządu;
6) powoływanie delegatów i obserwatorów na Krajowy Zjazd Doktorantów oraz do innych doktoranckich gremiów międzyuczelnianych;
7) decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy doktorantów;
8) wydawanie opinii na temat projektów decyzji organów Uniwersytetu w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu;
9) tworzenie zespołów zadaniowych złożonych z członków Samorządu;
10) wybór przedstawicieli do organów kolegialnych Uniwersytetu, których zasady funkcjonowania na to pozwalają;
11) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Wyborczej;
12) rozstrzyganie w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu.

W kadencji 2023/2024 w skład Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW, wchodzą następujące osoby:

Przewodnicząca – mgr lic. Mariola Pirek
Zastępca przewodniczącej:
mgr Łukasz Sitkowski
mgr Łukasz Subramanian
Sekretarz zarządu – mgr Michał Szkaradek
Członek ds. mediów: mgr Małgorzata Jaroszek