Przejdź do treści

Akty związane z kształceniem

Regulacje związane z przewodami doktorskimi, kształceniem w Szkole Doktorskiej reguluje akt z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „Ustawą” z późn. zm.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668

natomiast na poziomie uczelni odpowiednie dokumenty dostępne na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://szkoladoktorska.uksw.edu.pl/doktorant/akty-prawne/

Poniżej zachęcamy do przeczytania opracowania przygotowanego przez mgr. Michała Szkaradka o prawach doktoranta:
Oto najważniejsze z nich:👩‍🎓👨‍🎓

1. Doktoranci mogą korzystać z zakwaterowania w domu studenckim uczelni lub wyżywienia w stołówce studenckiej uczelni na zasadach i w trybie określonym w regulaminie świadczeń dla studentów (strona 115) 🏠🥘
2. Doktoranci mogą otrzymać stypendium od jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3 (strona 115) 💸
3. Doktoranci mogą otrzymać stypendium naukowe od osoby fizycznej lub osoby prawnej niebędącej państwową ani samorządową osobą prawną na zasadach określonych w art. 97 ust. 2 (strona 115) 💶
4. Jednostka samorządu terytorialnego może przyznać osobom legitymującym się legitymacją doktoranta ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej (strona 115) 🚌
5. Doktoranci w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską tworzą samorząd doktorantów. Do samorządu doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy art. 106 i art. 110 ust. 2–9 (strona 115) 📚
6. Doktoranci mają prawo zrzeszania się w organizacjach doktorantów w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską. Do organizacji doktorantów oraz stowarzyszeń, które nie zrzeszają innych członków oprócz doktorantów, studentów i pracowników uczelni, stosuje się odpowiednio przepisy art. 111 ust. 2–7 (strona 115) 🎓
7. Doktorant podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską oraz za czyn uchybiający godności doktoranta. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy art. 307 ust. 2, art. 308–320 oraz przepisy wydane na podstawie art. 321 (strona 160) ⚖️

➡️ Opracowano na podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z 20 lipca 2018 r. (aut. M. Szkaradek)