Przejdź do treści

Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów UKSW

Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest organem kontrolującym co oznacza, że w jego kompetencji są następujące zadania:

1) kontrolowanie całokształtu działalności organów Samorządu’
2) występowanie do organów z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli’
3) zwoływanie posiedzenia Zarządu i Parlamentu w razie stwierdzenia rażących zaniedbań i notorycznego niewywiązywania się przez przewodniczących tych organów z obowiązków na nich ciążących’
4) wnioskowanie do organów Samorządu o odwołanie członków przez nie wybranych’
5) zabieranie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium członkom Prezydium Parlamentu i Zarządu, w tym również w stosunku do osób, które utraciły w nim funkcję z przyczyn określonych w § 7 ust. 3 pkt 2-6 oraz pełniły w nich obowiązki w trakcie trwania danej kadencji.

W skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2023/2024, wchodzą następujące osoby:

Przewodniczący komisji:
mgr Franciszek Jóźwicki
Z-ca przewodniczącego:
mgr Klaudia Bąkiewicz-Grabkowska

E-mail kontaktowy: rewizyjna.doktoranci.uksw@gmail.com