Przejdź do treści

Parlament Samorządu Doktorantów UKSW

Parlament Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest organem uchwałodawczym co oznacza, że w jego kompetencji są następujące zadania:

1) określanie kierunków działalności Samorządu;
2) decydowanie o polityce Samorządu we wszelkich sprawach, poprzez działalność uchwałodawczą;
3) wydawanie opinii na temat projektów decyzji organów kolegialnych Uniwersytetu w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w szczególności związanych z Regulaminem szkoły doktorskiej na Uniwersytecie;
4) uchwalanie Regulaminu oraz zmian w nim;
5) powoływanie i odwoływanie Marszałka i Wicemarszałka Parlamentu;
6) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Samorządu;
7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
8) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
9) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
10) udzielanie absolutorium członkom Prezydium Parlamentu;
11) uzgadnianie z organami Uniwersytetu przyjęcia lub zmiany Regulaminu szkoły doktorskiej;
12) wybór przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

W skład Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW w kadencji 2023/2024 wchodzą następujące osoby:

PREZYDIUM PARLAMENTU
Marszałek Parlamentu:
mgr Marcin Bielecki
Wicemarszałek:
mgr Krzysztof Dąbrowski
mgr Malwina Tkacz

Członkowie Parlamentu
mgr Małgorzata Jaroszek
mgr lic. Mariola Pirek
mgr Michał Sękowski
mgr Łukasz Sitkowski
mgr Łukasz Subramanian
mgr Michał Szkaradek
mgr Aleksandra Wisławska

Tymczasowy adres e-mail do kontaktu: parlament.doktoranci.uksw@poczta.fm