Przejdź do treści

Parlament

Parlament Samorządu Doktorantów UKSW

Parlament Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest organem uchwałodawczym co oznacza, że w jego kompetencji są następujące zadania:

1) określanie kierunków działalności Samorządu;
2) decydowanie o polityce Samorządu we wszelkich sprawach, poprzez działalność uchwałodawczą;
3) wydawanie opinii na temat projektów decyzji organów kolegialnych Uniwersytetu w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w szczególności związanych z Regulaminem szkoły doktorskiej na Uniwersytecie;
4) uchwalanie Regulaminu oraz zmian w nim;
5) powoływanie i odwoływanie Marszałka i Wicemarszałka Parlamentu;
6) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Samorządu;
7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
8) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
9) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
10) udzielanie absolutorium członkom Prezydium Parlamentu;
11) uzgadnianie z organami Uniwersytetu przyjęcia lub zmiany Regulaminu szkoły doktorskiej;
12) wybór przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

W skład Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW w kadencji 2022/2023 wchodzą następujące osoby:

Marszałek Parlamentu SaD UKSW: mgr Marcin Bielecki
Wicemarszałek: mgr Anna Malewska
mgr lic. Mariola Pirek
mgr Łukasz Subramanian
mgr Milena Wijas