Dotacja na badania statutowe

Fragmenty Zarządzenia Nr 18/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową 

 
ZASADY OGÓLNE
§ 1
1. Zarządzenie dotyczy zasad gospodarowania dotacją statutową przyznaną wydziałom przez ministra właściwego ds. nauki przeznaczoną na: 
1) realizację zadań badawczych objętych planem zadaniowo ? finansowym zawartym we wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, w zakresie utrzymania potencjału badawczego wydziału; 
2) realizację badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. 
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, powinny być wykorzystane w roku, na który zostały przyznane. W wyjątkowych przypadkach i zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym zarządzeniu, dopuszcza się przeniesienie środków z dotacji na rok następny, pod warunkiem przeznaczenia jej zgodnie z ust. 1. 
 
§ 3 
O przyznanie kwot z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich mogą ubiegać się: 
1) osoby, które w momencie składania wniosku spełniają warunki wynikające z definicji młodego naukowca określone w przepisach prawa, 
2) uczestnicy studiów doktoranckich. 
 
§ 4 
1. Ustala się narzut kosztów pośrednich w wysokości 30 % przyznanej dotacji. 
2. Narzut dzieli się następująco: 
1) 20% dla uczelni, 
2) 10% dla wydziałów. 
 
§ 5 
1. Aparatura naukowo ? badawcza oraz urządzenia techniczne i elektroniczne niezbędne do realizacji projektu i zakupione w ramach projektu stanowią mienie przypisane wydziałowi. Po zakończeniu projektu podlega ono zwrotowi na wydział. Mienie to może być wykorzystane wyłącznie do celów naukowo ? badawczych na zasadach określonych przez Dziekana. 
2. Dziekan może wyrazić zgodę na korzystanie przez wnioskodawcę z zakupionego sprzętu po zakończeniu realizacji projektu, w ramach którego został zakupiony. 
 
§ 9 
1. Podziału środków na utrzymanie potencjału badawczego oraz na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich dokonują wydziałowe komisje właściwe ds. badań naukowych, powoływane przez Rady poszczególnych wydziałów nie później niż do 31 października na okres kadencji. 
2. W skład komisji wchodzą: 
1) przewodniczący ? przedstawiciel Dziekana;
2) trzech samodzielnych pracowników naukowo ? dydaktycznych lub naukowych; 
3) trzech niesamodzielnych pracowników naukowo ? dydaktycznych lub naukowych lub uczestników studiów doktoranckich; 
4) sekretarz komisji będący pracownikiem BBN wyznaczony przez Prorektora. 
 
 
ZASADY WNIOSKOWANIA 
§ 16 
1. W ramach dotacji na działalność statutową można ubiegać się o dofinansowanie:
1) realizacji badań naukowych; 
2) organizacji konferencji naukowych; 
3) przygotowania lub wydania publikacji naukowych. 
2. Nieprzekraczalny termin składania wniosków do BBN o przyznanie kwot z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich upływa z dniem 15 czerwca roku poprzedzającego realizację projektu. Wzory wniosków określa dla: 
1) wniosków o przyznanie dofinansowania na utrzymanie potencjału badawczego ? załącznik nr 2; 
2) wniosków o przyznanie dofinansowania konferencji naukowej ? załącznik nr 3; 
3) wniosków o przyznanie dofinansowania publikacji naukowej ? załącznik nr 4; 
4) wniosków o przyznanie dofinansowania na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich ? załącznik nr 5. 
 
§ 18 
1. Wnioski mogą być indywidualne (jednoosobowe) lub zespołowe. 
2. W przypadku projektów zespołowych, wniosek składa kierownik projektu, który wybiera współwykonawców tworzących zespół. 
3. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za prawidłową realizację oraz rozliczenie merytoryczne i finansowe całości projektu. 
4. W przypadku projektów zespołowych kierownik projektu reprezentuje cały zespół i jest odpowiedzialny za przydział zadań osobom biorącym udział w realizacji projektu oraz określa wysokość wynagrodzeń, jeżeli są na to przewidziane środki w budżecie projektu. 
 
§ 19 
1. W przypadku dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, każdy wniosek powinien wskazywać kierownika projektu i koordynatora. Kierownikiem projektu jest młody naukowiec lub uczestnik studiów doktoranckich; koordynatorem zaś ? w przypadku młodego naukowca ? kierownik katedry lub opiekun naukowy, w przypadku uczestnika studiów doktoranckich ? opiekun naukowy lub promotor. 
2. W przypadku projektów zespołowych, uczestnikami projektów mogą być także osoby niespełniające warunków wynikających z definicji młodego naukowca, jednak ze szczególnym priorytetem dla młodej kadry naukowej. Kwota przysługująca takim osobom, łącznie nie może być wyższa niż 10% kwoty projektu zespołowego. 
 
ZASADY WYDATKOWANIA
§ 24 
1. W ramach projektu mogą być rozliczane następujące koszty: 
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla: 
a) kierownika projektu, 
b) koordynatora, 
c) innych wykonawców projektu, niespełniających definicji młodego naukowca, za realizację poszczególnych etapów projektu oraz prac związanych z ich realizacją,
d) innych osób wykonujących prace związane z realizacją projektu zleconych przez kierownika projektu. 
2) delegacje krajowe i zagraniczne związane z realizowanym tematem ? kwerendy biblioteczne, udział w konferencjach naukowych, konsultacje naukowe (jeden wyjazd w miesiącu do tego samego miasta/ośrodka naukowego, z wyjątkiem badań, których specyfika wymaga częstych wyjazdów w jedno miejsce, np. z zakresu archeologii, ochrony środowiska itp.); 
3) usługi obce (tłumaczenia, usługi xero, skanowanie dokumentów itp.); 
4) publikacje w Wydawnictwie UKSW lub w innym wydawnictwie z zastrzeżeniem § 29 ust. 3; 
5) aparatura naukowo ? badawcza; 
6) urządzenia informatyczne, o których mowa w § 20; 
7) wyposażenie pracowni lub laboratorium; 
8) koszty materiałów eksploatacyjnych; 
9) zakup literatury niezbędnej do realizacji projektu; 
10) inne koszty niezbędne do realizacji projektu. 
2. W przypadku dotacji dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, łączna wysokość wynagrodzeń przysługujących osobom wymienionym w ust. 1 pkt 1b i 1c, nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia kierownika projektu. 
3. W ramach kosztorysu stanowiącego załącznik do umowy pomiędzy dziekanem wydziału a kierownikiem projektu, zezwala się na umotywowane przesunięcia między poszczególnymi pozycjami kosztorysu, ale nie większe niż 15%. W przypadku, gdy przesunięcia między pozycjami kosztorysu są większe niż 15 %, należy podpisać aneks do umowy (załącznik nr 8). 
4. Komisje wydziałowe właściwe ds. badań naukowych mogą przeznaczyć przyznaną dotację w całości lub części na tzw. rezerwę dziekana, która może być przeznaczona na projekty lub zadania związane z ich realizacją, które z ważnych przyczyn nie mogły być uwzględnione lub zgłoszone w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 16 ust. 2; na koszty publikacji naukowych wydawanych w UKSW lub w innym 
wydawnictwie, tłumaczenia itp. 
5. W ramach projektów nie uwzględnia się kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniach, warsztatach i studiach podyplomowych. 
6. Koszty, o których mowa w ust. 1, nie obejmują zakupu komputerów i urządzeń o podobnym charakterze, chyba że łączy się to z zakupem oprogramowania niezbędnego do wykonania projektu. 
 
§ 27 
1. W przypadku dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, wynagrodzenie koordynatora wynikające z opieki merytorycznej nad projektem nie może przekraczać 15% przyznanej dotacji na poszczególny projekt. 
2. Udział finansowy koordynatora i innych pracowników, którzy biorą udział w realizacji projektu, a nie są młodymi naukowcami, nie może przekroczyć udziału finansowego kierownika projektu oraz innych osób będących młodymi naukowcami, a biorącymi udział w realizacji projektu. 
 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach