Dotacja projakościowa

Fragment Regulaminu zwiększenia stypendium dokoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom UKSW (Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r.):

§ 2.
1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej ?doktorantem?, może otrzymać stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na dofinansowanie zadań projakościowych, zwane dalej ?stypendium?, którego wysokość nie może być niższa niż 800 zł (osiemset złotych).
2. Stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich prowadzonych na danym wydziale. Jeżeli obliczona w ten sposób liczba uprawnionych nie stanowi liczby całkowitej, zostaje zaokrąglona w dół.
 
§ 3.
1. Stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej lub osiągnięciami artystycznymi w poprzednim roku studiów.
2. Stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich osiągnał bardzo dobre wyniki w nauce lub w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Szczegółowy zakres i kryteria dotyczace prac badawczych, osiagnięć artystycznych oraz znaczenia pojecia ?bardzo dobre wyniki?, o których mowa w ust. 1 i 2, określone zostały w załącznikach do Regulaminu, o których mowa w § 9, na podstawie zasad ustalonych przez poszczególne wydziały.
 
Dokumenty składa się od 1 do 31 października w sekretariacie studiów doktoranckich danego wydziału. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego (12 miesięcy), wypłacane jest na miesiąc z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.

Aktualne wzory wniosków znajdują się w zakładce Wnioski i dokumenty.

Regulaminu zwiększenia stypendium dokoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom UKSW (Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r.)

Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Teologicznym UKSW

 
 
zadań projakościowych na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW (zgodne z Zarządzeniem 47/2015 Rektora UKSW z dnia 30 września 2015)
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach