Stypendium dla najlepszych doktorantów

Fragment dokumentu Zasady przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie:

 
§ 30
1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:
 
1) na pierwszym roku studiów doktoranckich ? doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
2) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich ? doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnie wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
 
2. Doktorant może równocześnie otrzymywać stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
 
§ 33
1. Listę doktorantów, którzy otrzymają stypendium dla najlepszych doktorantów, tworzy się na podstawie malejącej liczby punktów przydzielonych w postępowaniu konkursowym. Doktorant otrzyma stypendium, jeżeli spełni łącznie dwa warunki:
 
1) zajmie miejsce na liście konkursowej wyższe bądź równe ilości stypendiów;
2) spełnia pozostałe wymagania stawiane przez Zasady przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów.
 
2. W przypadku kierunków studiów, na których do przebiegu studiów należy zdawanie egzaminów, dodatkowym warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie bardzo dobrych lub dobrych wyników egzaminów objętych programem studiów doktoranckich.
 
3. Liczbę punktów dla pierwszego roku studiów określa się na podstawie wyników osiągniętych w postępowaniu rekrutacyjnym, a także na podstawie aktywności naukowej podczas ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Dodatkowo przyznaje się punkty za:
 
1) uzyskanie oceny bardzo dobrej z pracy magisterskiej;
2) złożenie egzaminu magisterskiego z wynikiem bardzo dobrym;
3) uzyskanie średniej ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich równej lub wyższej od 4,7.
 
4. Liczbę punktów dla doktorantów na pozostałych latach studiów doktoranckich określa się na podstawie wyników egzaminów objętych programem studiów doktoranckich oraz aktywności naukowej podczas poprzedzającego roku akademickiego.
 
5. Ocena z aktywności naukowej tworzona jest jako suma punktów za udokumentowane publikacje (w tym, zaakceptowane do druku), których doktorant jest autorem lub współautorem oraz za uczestnictwo w konferencjach naukowych, szkoleniach, warsztatach, piknikach naukowych, kołach naukowych określonych w załączniku nr 6 do Regulaminu.
 
6. Na 2-4 roku studiów doktoranckich stypendium może otrzymać doktorant, który spełnił łącznie następujące warunki:
 
1) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;
2) wypełnił wszystkie wymagania stawiane przez Regulamin Studiów Doktoranckich i uzyskał wpis na kolejny rok;
3) uzyskał opinię promotora, iż stopień zaawansowania pracy doktorskiej jest zadowalający.
 
Dokumenty składa się w Dziale Pomocy Materialnej od 5 września do 10 października.
 
 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach