Stypendium doktoranckie

Fragmenty Rozporządzenia MNiSW z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

§ 11. 1. Stypendium doktoranckie przyznaje rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium przez doktorancką komisję stypendialną jednostki organizacyjnej uczelni albo jednostki naukowej, zwaną dalej ?komisją?.

2. Komisję powołuje rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej.
 
3. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli akademickich wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej uczelni albo pracowników naukowych jednostki naukowej, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki, albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w tym kierownik studiów doktoranckich, oraz przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu doktorantów.

§ 12. 1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:
1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
2) wykazuje się zaangażowaniem w:
a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo
b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową;
3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.
 
§ 13. 1. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich.
 
2. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zawiera:
1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku ? numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;
2) opinię opiekuna naukowego albo promotora ? w przypadku ubiegania się o stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich;
3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 12.
3. Komisja, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, przekazuje rektorowi uczelni albo dyrektorowi jednostki naukowej listę doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium zawierającą dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
 
§ 14. 1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy i wypłacane co miesiąc.
 
2. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta:
1) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1?4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ? Prawo o szkolnictwie wyższym;
2) środków w ramach pomocy materialnej, o której mowa w art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ? Prawo o szkolnictwie wyższym;
3) stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ? Prawo o szkolnictwie wyższym;
4) stypendium za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w:
a) art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ? Prawo o szkolnictwie wyższym,
b) art. 37a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.5)),
c) art. 70a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.6));
5) stypendium doktorskiego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
 
3. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej może przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie w tym okresie.

 

Fragmenty Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom UKSW:

 
§ 1.
Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej ?doktorantem?, może otrzymać stypendium doktoranckie, zwane dalej ?stypendium?, którego wysokość nie może byc niższa niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
 
§ 2.
1. Stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który łącznie spełnia następujące kryteria:
a) terminowo realizuje program studiów doktoranckich i wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni;
b) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich oraz wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.
2. Stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Dokumenty składa się od 1 do 31 października w sekretariacie studiów doktoranckich danego wydziału. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego (12 miesięcy), wypłacane jest na miesiąc z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.

Aktualne wzory wniosków znajdują się w zakładce Wnioski i dokumenty.

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na UKSW (Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r.)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach