Wybory do Wydziałowych Rad Doktorantów: informacje i krótki przewodnik

W trzeciej dekadzie października odbędą się na naszej Uczelni wybory do Wydziałowych Rad Doktorantów. Jest to pierwszy raz, kiedy pojawią się wydziałowe struktury Samorządu Doktorantów, wprowadzone nowym Regulaminem SaD. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami o WRD i z krótkim przewodnikiem po zasadach przeprowadzania wyborów do WRD.

Czym są Wydziałowe Rady Doktorantów?

Członkowie wszystkich WRD tworzą Parlament Doktorantów, który jest organem uchwałodawczym SaD. Członkowie Parlamentu wybierają spośród siebie Zarząd, tak więc członkostwo w WRD gwarantuje udział w pracach Parlamentu i może być szansą na wejście do Zarządu SaD. W skład WRD może wejść od trzech do pięciu osób. Przewodniczący WRD staje się automatycznie delegatem do Rady Wydziału.

Czym zajmują się Wydziałowe Rady Doktorantów?

Wydziałowe Rady Doktorantów posiadają następujące kompetencje:

  • reprezentowanie doktorantów wydziału wobec władz wydziału;
  • wyznaczanie przedstawicieli doktorantów wydziału do rad instytutów, komisji wydziałowych oraz Rady Wydziału, w przypadku większej niż 1 liczby mandatów przypadający dla doktorantów w danej Radzie Wydziału;
  • wybór elektorów do kolegium elektorów wydziału;
  • zgłaszanie Dziekanowi propozycji kandydatów na członków wydziałowych komisji stypendialnych dla doktorantów;
  • wsparcie i pomoc udzielane Parlamentowi Doktorantów oraz Zarządowi Samorządu Doktorantów w realizacji zadań w sprawach dotyczących danego wydziału;
  • wsparcie i pomoc udzielane Dziekanowi oraz Kierownikowi Studiów Doktoranckich w realizacji zadań zleconych dotyczących studiów doktoranckich danego wydziału;
  • przygotowanie wstępnych opinii dotyczących projektów decyzji organów danego wydziału i przedstawienie ich do akceptacji Zarządowi Samorządu Doktorantów;
  • wyrażanie zgody, w trybie przepisu art. 76 ust.6 Ustawy, na kandydaturę zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, właściwego do spraw studenckich;
  • informowanie Parlamentu Doktorantów o bieżących i planowanych wydarzeniach dotyczących społeczności doktoranckiej oraz projektach decyzji władz danego wydziału dotyczących doktorantów.
Jak stać się członkiem Wydziałowej Rady Doktorantów?
 
Wystarczy przyjść na posiedzenie wyborcze, zgłosić swoją kandydaturę i zdobyć odpowiednią ilość głosów. 
Kandydaci, którzy nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu wyborczym, mogą upoważnić pisemnie inną osobę (uprawnioną do głosowania) do zgłoszenia swojej kandydatury. Upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, afiliację, nr telefonu i adres e-mail kandydata.
Pierwsze głosowanie w trakcie posiedzenia dotyczy podjęcia decyzji o liczbie członków WRD (od 3 do 5)- odbywa się ono po zamknięciu listy kandydatów.
Następnie przeprowadza się głosowanie tajne na członków WRD, względną większością głosów.
Wybory uprawomocniają się po siedmiu dniach od dnia ogłoszenia wyników.
 
Terminy posiedzeń wyborczych
 
 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach