Organizacje doktoranckie

Fragmenty Regulaminu rejestracji i finansowania Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz innych uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w UKSW
 
§ 22
1. Stowarzyszenia, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zgłoszonych w UKSW, o ile ich członkami są wyłącznie studenci lub doktoranci i nauczyciele akademiccy UKSW, mają prawo do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z zasadami przewidzianymi dla realizacji projektów przez organizacje, zespoły i koła UKSW określonymi w niniejszym regulaminie.
 
2. Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1, o ile uzyskały dofinansowanie na swoją działalność ze środków organów Uczelni, w szczególności zaś pozostających w dyspozycji Prorektora, zobowiązane są również do składania sprawozdawczości finansowej, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla realizacji inicjatyw przez
organizacje, zespoły i koła UKSW.
 
3. Stowarzyszenia wpisane do ewidencji stowarzyszeń zgłoszonych w UKSW zobowiązane są do składania sprawozdań merytorycznych z działalności i planu pracy ? zgodnie z wzorami określonymi przez Dział Kształcenia. 
 
§ 25
1. Na działalność merytoryczną, organizacje/zespoły/koła mogą uzyskać dofinansowanie ze środków przeznaczonych na działalność studencką:
1) środki pozostające w dyspozycji Prorektora przeznaczane są na poszczególne inicjatywy wyłącznie dla studentów i doktorantów UKSW;
2) środki przyznane na roczną działalność organizacji, zespołu lub koła mogą być przeznaczone wyłącznie dla członków tych organizacji/zespołów/kół, będących studentami lub doktorantami.
 
2. Środki finansowe, o którym mowa w ust. 1 są przeznaczane na:
1) organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym;
2) organizację konferencji naukowych;
3) organizację szkoleń o charakterze edukacyjnym;
4) organizację wyjazdów o charakterze badawczo-naukowym;
5) organizację przedsięwzięć o charakterze sportowym;
6) zakup rzeczy służących statutowym celom organizacji zgodnych z zadaniami szkoły wyższej.
 
3. Środki na finansowanie pochodzą z:
1) wydzielonych przez Uniwersytet środków na finansowanie organizacji określonych w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu;
2) wydzielonych, w ramach budżetu Samorządu Studentów/ Samorządu Doktorantów środków na finansowanie działalności organizacji studenckich przyznawanych na zasadach określonych w Regulaminie Samorządu Studentów/Samorządu Doktorantów;
3) wpłat od uczestników inicjatyw studenckich lub sponsorów;
4) innych źródeł, z zastrzeżeniem §24 ust.1.
 
4. Działalność Samorządu Studentów (SaS) i Samorządu Doktorantów (SaD) jest dofinansowywana w systemie rocznym zgodnie z planem rzeczowo-finansowym uczelni.
 
5. Organizacje studenckie tj. organizacje/zespoły/koła działające na Uniwersytecie mogą występować z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania w systemie rocznym, w ramach środków będących w dyspozycji Prorektora. Dofinansowanie to nie ma charakteru roszczeniowego.
 
6. Podstawą do uzyskania dofinansowania rocznego na działalność jest złożenie w Dziale Kształcenia, w terminie do końca października br. sprawozdania merytorycznofinansowego z działalności za miniony rok akademicki i planu pracy na nowy rok akademicki ? zgodnie z wzorami określonymi przez Dział Kształcenia. 
 
§ 26
1. Do kwoty przyznanej na roczną działalność dla Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów, jak też innej organizacji, zespołu lub koła, o których mowa w §25 ust. 5, należy sporządzić, w terminie wyznaczonym przez Prorektora, korektę planu pracy na dany rok akademicki ? zgodnie z wzorem określonym przez Dział Kształcenia. 
 
2. Środki przyznane na działalność organizacji, zespołu lub koła na dany rok kalendarzowy, po akceptacji druku korekty planu pracy przez Prorektora, wydatkuje się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 
3. Po wykorzystaniu wszystkich środków przyznanych na działalność: SaS, SaD, organizacji, zespołu lub koła na dany rok kalendarzowy, organizacja, zespół lub koło może ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Prorektora - zwanych rezerwą Prorektora - zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym regulaminie. 
 
§ 27
1. Organizacje, zespoły i koła, które nie uzyskały rocznego dofinansowania swojej działalności, mogą ubiegać się o dofinansowanie każdego planowanego przedsięwzięcia ze środków będących w dyspozycji Prorektora w trybie konkursowym, w terminach: do 10 stycznia br., 10 marca br., 10 października br.
 
2. Prorektor może wyznaczyć inny termin jeżeli termin wyznaczony w ust. 1 jest dniem wolnym od pracy.
 
3. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust 1, stanowiący załącznik nr 3 wraz z dokładnym opisem inicjatywy w formie papierowej i elektronicznej składa upoważniony członek Zarządu lub innego organu wskazanego w statucie organizacji, zespołu lub koła do Prorektora za pośrednictwem Działu Kształcenia. 
 
§ 28
1. Prorektor powołuje członków do dwóch Komisji Konkursowych ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, odpowiednio jedną komisję dla SaS i jedną dla SaD.
 
2. W skład poszczególnych Komisji wchodzą;
1) dla komisji SaS - studenci - po jednym z każdego wydziału;
2) dla komisji SaD ? przedstawiciele doktorantów po dwóch z każdego wydziału, na którym prowadzone są studia doktoranckie;
3) jeden pracownik z Działu Kształcenia będący sekretarzem Komisji. 
 
3. Komisje, o których mowa w ust 2 realizują swoje zadania w ramach rocznej kadencji lub do czasu powołania nowego składu komisji.
 
4. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) sprawdzenie pod względem formalnym przedstawionego wniosku o dofinansowanie;
2) sprawdzenie, czy wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie określonym w § 25 i §28;
3) wyrażenie opinii merytorycznej co do zasadności dofinansowania ze środków,
o których mowa w § 25 ust. 1 i 2 projektu przedstawionego we wniosku o dofinansowanie;
4) przedstawienie opinii Prorektorowi w formie protokołu z posiedzeń Komisji.
 
5. Wniosek o dofinansowanie, który nie spełnia wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
6. Opiniując wniosek o dofinansowanie Komisje działają na zasadach określonych w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 
7. Komisje omawiają i opiniują złożone wnioski w ciągu 7 roboczych dni od terminów określonych w § 27 ust. 1.
 
§ 29
1. Organizacje, zespoły i koła, mające swoją siedzibę przy jednostkach organizacyjnych UKSW, mogą ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw, ze środków będących w dyspozycji kierowników tych jednostek.
 
2. Organizacja, zespół lub koło ma obowiązek poinformowania Działu Kształcenia o uzyskanym dofinansowaniu, o którym mowa w ust. 1.
 
3. Uzyskane dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, organizacje, zespoły i koła rozliczają bezpośrednio w jednostkach organizacyjnych, w których uzyskały dofinansowanie nie rzadziej niż raz w semestrze, a kopię rozliczenia i sprawozdania przedstawiają, za pośrednictwem Działu Kształcenia, Prorektorowi.
 
4. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, sprawozdanie merytorycznofinansowe, o którym mowa w § 29 ust. 3, winno zawierać rozliczenie wszystkich środków uzyskanych przez organizację, zespół lub koło pozyskanych w jednostkach organizacyjnych Uczelni.
 
5. Środki, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu przez organizację, zespół lub koło zgody Prorektora, podlegają rozliczeniu przez Kwesturę. Podstawą do takiego rozliczenia projektu jest pisemna decyzja dysponenta środków o ich przyznaniu wraz z podanym źródłem finansowania i podpisem (Dziekana, dyrektora instytutu/Katedry).
 
6. Środki, o których mowa w ust. 1, wydatkowane są zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie. 
 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach