Programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło kilka programów, których celem jest finansowanie działaności młodych naukowców. Doktoranci mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programów Iuventus Plus i Mobilność PlusNarodowego Programu Rozwoju Humanistyki, a także otrzymać stypendium dla wybitnych młodych naukowców. Środki przyznawane są w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministerstwo. 

Program Iuventus Plus finansuje projekty badawcze młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia i posiadają publikacje w periodykach ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH). Celem programu Mobilność Plus jest natomiast finansowanie pobytu młodych naukowców w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych autorytetów w danej dziedzinie nauki. W ramach kolejnej inicjatywy, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, przewidziano konkursy o finansowanie projektów badawczych (interdyscyplinarnych, międzyinstytucjonalnych lub międzynarodowych) oraz stypendiów doktorskich na realizację projektów w placówkach zagranicznych. Konkursy prowadzone są module drugim programu- wspierającym młodych humanistów. Stypendium dla wybitnych młodych naukowców jest natomiast przeznaczone dla osób, które nie ukończyły 35 roku życia i są zatrudnione w jednostkach naukowych. Przyznawane jest na okres maksymalnie trzech lat, w ocenie wniosków brany jest m.in. poziom prowadzonych badań naukowych, dotychczasowy dorobek, udział w realizacji projektów międzynarodowych, w tym współfinansowanych z funduszy UE oraz udział w stażach i stypendiach zagranicznych. Konkurs ogłaszany jest corocznie, wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie do 31 marca.

Szczegółowe informacje na temat powyższych inicjatyw można znaleźć na stronie MNiSW.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach