Stypendium ministra dla doktorantów

W dniu 1 października 2012 weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271). Zgodnie z rozporządzeniem o stypendium mogą ubiegać się doktoranci studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich. 

Stypendium może zostać przyznane doktorantowi, który wykazał się postępami w pracy naukowej, uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie, a także uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium.

Za wybitne osiągnięcia naukowe brane pod uwagę w ocenie wniosków uznaje się:

  • co najmniej dwie publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki;
  • znaczący udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkach akademickimi lub naukowymi;
  • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
  • wystapienia na międzynarodowych konferencjach naukowych;
  • nagrody i wyróznienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

W 2012 roku przyznano 99 stypendiów w wysokości 22.000 złotych, wypłacanych jednorazowo.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MNiSW.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach