Konsultacje społeczne kryteriów dokonywania ocen przez Polską Komisję Akredytacyjną

Zapraszamy do zapoznania się z projektami nowych kryteriów i zakresu oceny programowej i instytucjonalnej, które będą stanowiły podstawę ocen dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną. PKA jest niezależną instytucją uprawnioną do oceniania jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych. 

Nowe kryteria mają odpowiadać zmianom wprowadzonym ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy ? Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198), a także rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1356). Zmiany uwzględniają także wyniki ankietyzacji przeprowadzonej wśród ocenianych jednostek. 

Prosimy doktorantów o zapoznanie się z załącznikami do niniejszej wiadomości i przesyłanie swoich uwag na nasz adres mailowy (doktoranci@uksw.edu.pl) do dnia 12 listopada. Uwagi doktorantów zostaną zebrane i przekazane Krajowej Radzie Doktorantów, a następnie PKA.

ZałącznikWielkość
Kryteria oceny instytucjonalnej do uzgodnień.odt17.81 KB
Kryteria oceny programowej ogólnoakademicki do uzgodnień.odt21.04 KB
Kryteria oceny programowej praktyczny do uzgodnień.odt17.82 KB
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach